Feb 10, 2021

Mozilla Firefox ESR 78.7.1

Mozilla has released Firefox ESR v78.7.1

Mozilla Firefox 85.0.2

Mozilla has released Firefox v85.0.2

Jan 22, 2021

Adobe Acrobat Reader DC 20.013

Adobe has released Acrobat Reader DC v20.013.20064

2BrightSparks SyncBack 9.4.14.0

2BrightSparks has released SyncBack v9.4.14.0

Microsoft Skype 8.67

Microsoft has released Skype v8.67.99

PsPad 5.0.4

PsPad v5.0.4.543 has been released

2BrightSparks SyncBack 9.4.14.0

2BrightSparks has released SyncBack v9.4.14.0

VideoLAN 3.0.12

VideoLAN v3.0.12 has been released

WinSCP 5.17.9

WinSCP v5.17.9 has been released

Oracle VirtualBox 6.1.18

Oracle has released VirtualBox v6.1.18.142142

Mozilla Thunderbird 78.6.1

Mozilla has released Thunderbird v78.6.1

XnView 2.49.4

XnView v2.49.4 has been released

Notepad 7.9.2

Notepad v7.9.2 has been released

Node.js 15.6.0

Node.js v15.6.0 has been released

Kodi 18.9

Kodi v18.9 has been released

JetBrains WebStorm 2020.3.1

JetBrains has released WebStorm v2020.3.1

JetBrains PhpStorm 2020.3.1

JetBrains has released PhpStorm v2020.3.1

JetBrains Intellij Idea Ultimate 2020.3.1

JetBrains has released Intellij Idea Ultimate v2020.3.1

Mozilla Firefox ESR 78.6.1

Mozilla has released Firefox ESR v78.6.1

Mozilla Firefox 84.0.2

Mozilla has released Firefox v84.0.2